Fijne Feestdagen

Spandoeken hangen weer

25 november 2016

 

Net als in maart 2014 hangen er spandoeken op Nijverdal, maar nu met een positieve boodschap!

gratisparkeren

https://www.facebook.com/opnaarnijverdal/videos/1260569670633179/

 

Drie Hellendoornse lokale partijen naar één

19 mei 2016

 

Op donderdag 12 mei 2016 hebben de drie lokale partijen BurgerBelang, Gemeente Belangen en Hellendoorns Onafhankelijke Partij, elk afzonderlijk tegelijk een ledenvergadering gehouden. Zij hebben daarin gediscussieerd over de samenwerking, en ieder unaniem het mandaat voor hun bestuur aangescherpt, door te bepalen dat vóór 1 januari 2017 de voorbereidingen om te kunnen besluiten over een samengaan moeten zijn afgerond, zodat uiterlijk per 1 januari daarover kan worden beslist.

De besturen van de drie partijen hebben er alle vertrouwen in dat de door de leden gegeven opdracht zal leiden tot de vorming van één nieuwe lokale partij. Deze partij zal voor de inwoners van Hellendoorn meer kunnen betekenen  dan nu, met drie afzonderlijke lokale partijen.

7697208-drie-mannen-bundelen-hun-krachten-om-op-te-heffen-van-de-woorden-sterker-samen

Namens de drie besturen:

Leendert van Haaften, voorzitter BurgerBelang,

Aafko de Vries, voorzitter Gemeente Belangen,

Henk Hobert, voorzitter Hellendoorns Onafhankelijke Partij.

Uitnodiging gespreksavond Duurzame energie

8 mei 2016

 

Uitnodiging symposium / gespreksavond:  Duurzame Energie

Datum:         woensdag 18 mei 2016

Plaats:          Het Centrum te Nijverdal

Tijd:              19.30 uur zaal open 20.00 – 22.00 uur

Toegang:     gratis

Beste mensen,

GB, BB en HOP organiseren woensdag 18 mei een symposium over “duurzame energie” voor alle geïnteresseerde inwoners van onze mooie gemeente.
Steeds meer wordt de samenleving aangespoord om duurzame energie te gebruiken en ook in Hellendoorn wordt er nu een bedrijf 200 m hoge windturbines op ‘t Lochter 3 wil plaatsen veel over gesproken.
Maar wat is duurzame energie precies?
Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk voor inwoners, ondernemers en overheid?
Wat kan je zelf doen en wat zijn de voor- en nadelen?
Is elke vorm van duurzame energieopwekking gewenst in onze toeristische gemeente Hellendoorn?
Vijf gemeenten in noord Nederland (waddeneilanden) zijn duidelijk en eensgezind in hun toeristische boodschap, wel duurzame energie, maar geen windturbines op land.
Is dit een voorbeeld voor lokaal beleid van Hellendoorn waar toerisme de economische groeisector is? Waarom proberen sommige aanbieders van “duurzame energie” u over te halen voor hun product te kiezen?

Tijdens deze gespreksavond, geleid door Alexander ter Kuile uit Haarle zullen een drietal gastsprekers u vanuit hun expertise meenemen in de wereld van ‘duurzame energie’.

Guido Mul, professor UT Twente Enschede “Duurzame energie, hoe kunnen wij die opslaan”
Matthie van Merwerode, adviseur, wethouder gemeente Uden “Uden doet duurzaam”
Joop van Keulen, ondernemer, van Keulen BV, Nijverdal “14.000 zonnepanelen op bedrijfsgebouwen”

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en/of thee

Vriendelijke groeten, namens de lokale partijen van Hellendoorn

Gerard Mensink, GemeenteBelangen

Alex Tijhuis, BurgerBelang

Johan Stuut, Hellendoorns Onafhankelijke Partij

samen sterk

De aanhouder wint!

6 januari 2016

 

Met grote vreugde lazen wij vandaag het persbericht * van de gemeente Hellendoorn, waarin het college van B&W aangeeft het Masterplan voor het centrum van Nijverdal te omarmen. Dit gezamenlijke plan van ondernemend Nijverdal en de gemeente Hellendoorn maakt een einde aan het betaald parkeren op het maaiveld in Nijverdal. De blauwe zone keert terug.
Posters natuurlijk gastvrij klein             loesjesamen                                               bruisend_logo
Natuurlijk moet de gemeenteraad hier nog mee instemmen, maar HOP is bijzonder blij dat dit college inziet dat  betaald parkeren in een dorp als Nijverdal een miskleun van jewelste – een rem op de economische ontwikkeling is geweest.  Jaren felle strijd van HOP zit er bijna op. Nog even en de protestposters kunnen voorgoed opgeborgen worden.  De vlaggen kunnen uit!

(* met dank aan Hart van Hellendoorn voor de link) 

 

Gelukkig 2016

1 januari 2016

 

Hellendoorns Onafhankelijke Partij wenst u een gelukkig en gezond 2016!

zwarte-achtergrond-met-vuurwerk-in-de-vorm-van-een-hartje

Samenwerking

19 december 2015

 

De besturen van de drie lokale partijen in de Gemeente Hellendoorn, Gemeentebelangen, BurgerBelang en HOP stellen met vreugde vast dat hun leden, in afzonderlijke ledenvergadering bijeen, hen unaniem hebben opgedragen te streven naar goede onderlinge samenwerking. De leden hebben in grote meerderheid de wens uitgesproken te zijner tijd weer samen te gaan in een partij.

HOP klein  Hellendoorn-burgerbelang  GemeenteBelangen

 

 

De drie partijen stellen vast dat ze in wezen dezelfde doelstellingen nastreven en willen daarover duidelijk zijn naar de kiezers. Daarom hebben partijen besloten, nu met elkaar, op basis van gelijkheid, een proces aan te gaan van naar elkaar toe groeien.

 StemLokaal
U kunt ons vinden en ons volgen op twitter en facebook en via de websites: www.burgerbelang.nlwww.gbhellendoorn.nl en www.hopinderaad.nl

Algemene Beschouwingen 2016

2 november 2015

 

Deze begroting is een boekhoudkundig document, niet meer dan dat en zo ziet Hellendoorns Onafhankelijke Partij het dan ook.

Jaar in, jaar uit blijft ook onze kritiek dan ook bestaan dat er geen daadwerkelijke poging wordt gedaan Hellendoorns schuldpositie terug te dringen.
Ons negatief vermogen is weer gestegen. Onze solvabiliteit is wederom gedaald. Onze vermogen om te kunnen investeren in echt nieuw beleid wordt jaar in, jaar uit krapper.
Toch blijven drastische impopulaire bezuinigingsmaatregelen van u, als college uit.
U waagt zich er niet aan. U leent liever geld bij. Net als de colleges voor u en daarvoor en etc.
geldlenen
Nu is dit volgens HOP ook wel logisch te verklaren, geredeneerd vanuit uw uitvoerende politieke positie.
Immers vier jaar regeren is een relatief korte tijd die je als politicus hard nodig hebt om je eigen positie veilig te stellen voor een eventueel vervolg in je loopbaan als bestuurder / wethouder in Hellendoorn of ergens anders in het Nederlandse politiek bestuurlijke landschap.
Dat doe je niet door impopulaire maatregelen te nemen, die pas op midden- en/of lange termijn (na uw regeerperiode als uitvoerder) effect resulteren. U bent immers niet uit op politieke zelfmoord en u wilt zeker niet uw politieke concurrenten sterker maken.

U bent net als uw voorgangers een groep politici met een bepaalde politieke kleur, wat doorsijpelt in uw beleid en dat is helaas niet wat Hellendoorn volgens HOP nodig heeft.

Het terugdringen van schulden is ook sowieso geen populair streven van overheden in democratische landen, zoals de beroemde Amerikaanse econoom en voorspeller van menige internationale crises Martin Armstrong onlangs nog in een documentaire [1] verwoordde.

Toch is het jammer dat u Hellendoorn niet technocratisch (zonder partijbelang) kunt / wilt besturen vanuit de gezamenlijke visie om het algemeen belang / de positie van Hellendoorn en haar inwoners te verbeteren.

simonsinek

U heeft namelijk van ons allen een onafhankelijke leidraad voor handelen meegekregen, waar wij u graag aan willen herinneren. In 2012 heeft de volledige gemeenteraad met het vaststellen van de strategische visie “Samen werken aan een kloppend Hart” u de leidraad voor handelen op middellange termijn meegegeven, waarin heel duidelijk de kerntaken van ons als gemeente, zonder politieke kleur beschreven staan:

Samen werken aan een kloppend hart

Onze strategische visie heeft als titel “Samen werken aan een  kloppend hart” meegekregen. Een titel waarin een aantal belangrijke elementen uit onze visie terug te vinden is. Om te beginnen samen: meer dan ooit zullen we de samenwerking op gaan zoeken met inwoners, organisaties en collega-gemeenten. Het concept overheidsparticipatie (de overheid participeert in initiatieven van inwoners) zal de komende jaren een vast onderdeel moeten worden van het gemeentelijk beleidsproces.

Werken verwijst naar het belang van een bloeiende economie. Wij zien een gezonde economie en een diverse werkgelegenheid als een van de belangrijkste peilers voor een vitale samenleving, nu en in de toekomst.

 Het kloppende hart verwijst naar onze ligging, in het hart van de provincie Overijssel. Ook duidt het op de toeristische aantrekkingskracht, die we de komende jaren maximaal willen benutten door in te zetten op het toerisme als groeisector. Daarnaast willen we met behulp van de buurtschaps- en dorpsontwikkelingsplannen zorgen voor kloppende harten in de kleine kernen: dorpen en buurtschappen waar het goed leven is.

HOP zal ook in 2016 onafhankelijk uw beleid toetsen op bovenstaande kerntaken. Zonder visie, geen doelen, zonder doelen, geen resultaat.

PS Wij kunnen op allerlei manieren uw aandacht vragen. U kent het innovatieve karakter van HOP. Dit jaar kort en bondig, zonder detail zoals past bij het formuleren van Visie en Doelen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 zal HOP een aantal voorbeelden geven van uw beleid geven die wel al dan niet in strijd zijn met de bovenstaande strategische visie.

Henri Geugies
Dick Goossen
Johan Stuut


[1] 2Doc:The Forecaster VPRO 6-10-2015

Vervelend

8 oktober 2015

 

Soms is het vervelend je gelijk te krijgen, denk aan onze Nijverdal Centrum flyer voor de verkiezingen nu anderhalf jaar terug. https://oost.deondernemer.nl/nieuws/regionaal-zakennieuws/25563/almelo-oldenzaal-en-nijverdal-dreigen-regionale-slag-om-de-consument-te-verliezen

Nu het betaald parkeren nog ……
Screenshot_2015-10-08-18-15-02

Privacy

8 juni 2015

 

Nog  niet  zo  lang  geleden  heeft  onze  gemeente  een  behoorlijke  flater  geslagen richting  de bewoners  van  de Tolplas. Hun privacy  is  te  grabbel  gegooid.  Dit  was niet  zomaar  een  slordigheidje  naar  ons  idee.

Naar  aanleiding  hiervan  en  omdat  we  deze  materie  graag  iets  verder  wilden   onderzoeken  hebben  we  een  zogenaamde “WHOIS”  (Who  Is)  op  het  domein   www.hellendoorn.nl  los  gelaten.

We  kwamen  tot  de  ontdekking  dat  de  gemeente  Hellendoorn haar website in Enschede heeft ondergebracht bij  een bedrijf  genaamd Virtu. In  eerste instantie lijkt dit niets  bijzonders, totdat  je  wat achtergrondinformatie  over  dit bedrijf gaat  opzoeken,  dan  kom  je het  volgende  artikel  tegen  uit  2008.

Mysterious person looking at  mans computer

https://www.ispam.nl/archives/1588/virtu-­‐overgenomen-­‐door-­‐equinix/ Equinix  is  een Amerikaans  bedrijf  en  in  de Verenigde Staten kent men  de Patriot  Act.  Kern hiervan is dat alle  data die gegenereerd  wordt bij  een dergelijk bedrijf  zonder enige  vorm van rechtelijke  toetsing  in  te  zien  is door  de  Amerikaanse  overheid.

Concreet betekent dit  dat  al  het  e-­mail  verkeer  en  alle  data  die  middels de  website  van  de gemeente  Hellendoorn  gegenereerd  /aangemaakt wordt  ook  feitelijk  in  Amerikaanse  handen  valt.  Dit  kan in  het  kader van aanbestedingen   nadelige  gevolgen  hebben  voor  de  gemeente  (en  we weten  dat  dit  gebeurt).     https://firstlook.org/theintercept/2014/09/05/us-­‐governments-­‐plans-­‐use-­‐economic-­‐ espionage-­‐benefit-­‐american-­‐corporations/

Nog  erger naar ons  idee  is  dat  de  persoonlijke  data  die  onze  gemeente  verwerkt  en   opslaat,  onder  andere  in  het kader van  haar  zorgtaken,  ook  bij  vreemde  mogendheden  terecht  komt die al  dan  niet  volkomen  verkeerde
conclusies kunnen  trekken.
http://www.at5.nl/artikelen/140265/ondernemer_verdacht_op_schiphol_door_ip-­‐ adres_van_vodafone.

De  fractie  HOP  heeft  dan  ook  de  volgende  vragen:

• Is  het  u  bekend  dat  alle  data  van  de  gemeente  Hellendoorn  volledig  en  zonder   voorbehoud  in  te  zien  en  te  gebruiken  is  door  de  Amerikaanse  overheid?
• Bent  u  net  als  HOP  de  mening  toegedaan  dat  juist  van  de  overheid  (lokaal,   provinciaal,  hoe  dan  ook)  verwacht  mag  worden  dat  uiterst  zorgvuldig  met   privacy-­‐gevoelige  informatie  omgegaan  wordt?
• Tot  hoe  lang  loopt  uw  contract  met  uw  huidige  leverancier  in  deze  nog?
• Vindt  u  dat  u  veilig  gebruik  kunt  maken  van  dataopslag  en  verwerking  bij  een   bedrijf  dat  in  Amerikaanse  handen  is?
• Wilt  u  toezeggen  een  volgend  contract  bij  een  aanbieder  onder  te  brengen   zonder  Amerikaanse  inmenging?       Uw  antwoorden  op  bovenstaande  vragen  ontvangen  we  graag  voor  de  eerstvolgende   vergadering  van  de  commissie  ABZM  op  18  juni  aanstaande.
rvportal-articleImage
U  alvast  dankend  voor  de  te  zake  te  nemen  moeite,
Hoogachtend  namens  de  Fractie  HOP,
Henri  Geugies,   Commissielid  ABZM
Johan  Stuut, Fractievoorzitter