Meedenkers gevraagd!

6 mei 2017

 

Na de verkiezingen worden de 3 Hellendoornse lokale partijen GB, BB en HOP samengevoegd tot één grote lokale partij, om de belangen van de inwoners uit de vele kernen binnen de gemeentegrenzen te behartigen.

Helpt u mee om voor deze partij een nieuwe naam te zoeken?

We willen onze krachten bundelen om de democratie te versterken. Volgens heldere spelregels, zodat alle mensen zo eerlijk mogelijk en gelijk worden behandeld.

Onze kenmerken zijn;
• Lokaal op de eerste plaats
• Democratisch en open politiek bedrijven
• Voor de belangen van iedere inwoner; jong en oud
• Voor een zelfstandig en leefbaar Hellendoorn
• Voor concrete zaken die de inwoners raken
• Onderwijs-, zorg- en sportvoorzieningen dichtbij, toegankelijk en betaalbaar
• Goed ondernemersklimaat
• Invloed en inspraak bij inrichting van woon-en leefomgeving

We roepen iedereen op, om een pakkende, flitsende naam voor deze nieuwe partij te sturen, voor 20 mei aanstaande, naar nieuwelokalepartijhellendoorn@gmail.com of naar;
H. Ligtenberg, Vossenweg 1, 7447 SC Hellendoorn.
De winnende naam wordt beloond met een dinercheque t.w.v € 150,– , te besteden bij een restaurant naar keuze, gevestigd in de gemeente Hellendoorn.

Leve de lokale democratie!

17 maart 2017

 

16 Maart 2017 is de samenwerking officieel bezegeld. 21 maart 2018 zullen BurgerBelang, Gemeentebelangen en HOP als één partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zie de aankondiging op facebook

http://www.facebook.com/HOiCentraal/videos/629301510603099/

15892_1423601462_samensterker1

Fijne Feestdagen

Spandoeken hangen weer

25 november 2016

 

Net als in maart 2014 hangen er spandoeken op Nijverdal, maar nu met een positieve boodschap!

gratisparkeren

https://www.facebook.com/opnaarnijverdal/videos/1260569670633179/

 

Drie Hellendoornse lokale partijen naar één

19 mei 2016

 

Op donderdag 12 mei 2016 hebben de drie lokale partijen BurgerBelang, Gemeente Belangen en Hellendoorns Onafhankelijke Partij, elk afzonderlijk tegelijk een ledenvergadering gehouden. Zij hebben daarin gediscussieerd over de samenwerking, en ieder unaniem het mandaat voor hun bestuur aangescherpt, door te bepalen dat vóór 1 januari 2017 de voorbereidingen om te kunnen besluiten over een samengaan moeten zijn afgerond, zodat uiterlijk per 1 januari daarover kan worden beslist.

De besturen van de drie partijen hebben er alle vertrouwen in dat de door de leden gegeven opdracht zal leiden tot de vorming van één nieuwe lokale partij. Deze partij zal voor de inwoners van Hellendoorn meer kunnen betekenen  dan nu, met drie afzonderlijke lokale partijen.

7697208-drie-mannen-bundelen-hun-krachten-om-op-te-heffen-van-de-woorden-sterker-samen

Namens de drie besturen:

Leendert van Haaften, voorzitter BurgerBelang,

Aafko de Vries, voorzitter Gemeente Belangen,

Henk Hobert, voorzitter Hellendoorns Onafhankelijke Partij.

Uitnodiging gespreksavond Duurzame energie

8 mei 2016

 

Uitnodiging symposium / gespreksavond:  Duurzame Energie

Datum:         woensdag 18 mei 2016

Plaats:          Het Centrum te Nijverdal

Tijd:              19.30 uur zaal open 20.00 – 22.00 uur

Toegang:     gratis

Beste mensen,

GB, BB en HOP organiseren woensdag 18 mei een symposium over “duurzame energie” voor alle geïnteresseerde inwoners van onze mooie gemeente.
Steeds meer wordt de samenleving aangespoord om duurzame energie te gebruiken en ook in Hellendoorn wordt er nu een bedrijf 200 m hoge windturbines op ‘t Lochter 3 wil plaatsen veel over gesproken.
Maar wat is duurzame energie precies?
Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk voor inwoners, ondernemers en overheid?
Wat kan je zelf doen en wat zijn de voor- en nadelen?
Is elke vorm van duurzame energieopwekking gewenst in onze toeristische gemeente Hellendoorn?
Vijf gemeenten in noord Nederland (waddeneilanden) zijn duidelijk en eensgezind in hun toeristische boodschap, wel duurzame energie, maar geen windturbines op land.
Is dit een voorbeeld voor lokaal beleid van Hellendoorn waar toerisme de economische groeisector is? Waarom proberen sommige aanbieders van “duurzame energie” u over te halen voor hun product te kiezen?

Tijdens deze gespreksavond, geleid door Alexander ter Kuile uit Haarle zullen een drietal gastsprekers u vanuit hun expertise meenemen in de wereld van ‘duurzame energie’.

Guido Mul, professor UT Twente Enschede “Duurzame energie, hoe kunnen wij die opslaan”
Matthie van Merwerode, adviseur, wethouder gemeente Uden “Uden doet duurzaam”
Joop van Keulen, ondernemer, van Keulen BV, Nijverdal “14.000 zonnepanelen op bedrijfsgebouwen”

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en/of thee

Vriendelijke groeten, namens de lokale partijen van Hellendoorn

Gerard Mensink, GemeenteBelangen

Alex Tijhuis, BurgerBelang

Johan Stuut, Hellendoorns Onafhankelijke Partij

samen sterk

De aanhouder wint!

6 januari 2016

 

Met grote vreugde lazen wij vandaag het persbericht * van de gemeente Hellendoorn, waarin het college van B&W aangeeft het Masterplan voor het centrum van Nijverdal te omarmen. Dit gezamenlijke plan van ondernemend Nijverdal en de gemeente Hellendoorn maakt een einde aan het betaald parkeren op het maaiveld in Nijverdal. De blauwe zone keert terug.
Posters natuurlijk gastvrij klein             loesjesamen                                               bruisend_logo
Natuurlijk moet de gemeenteraad hier nog mee instemmen, maar HOP is bijzonder blij dat dit college inziet dat  betaald parkeren in een dorp als Nijverdal een miskleun van jewelste – een rem op de economische ontwikkeling is geweest.  Jaren felle strijd van HOP zit er bijna op. Nog even en de protestposters kunnen voorgoed opgeborgen worden.  De vlaggen kunnen uit!

(* met dank aan Hart van Hellendoorn voor de link) 

 

Gelukkig 2016

1 januari 2016

 

Hellendoorns Onafhankelijke Partij wenst u een gelukkig en gezond 2016!

zwarte-achtergrond-met-vuurwerk-in-de-vorm-van-een-hartje

Samenwerking

19 december 2015

 

De besturen van de drie lokale partijen in de Gemeente Hellendoorn, Gemeentebelangen, BurgerBelang en HOP stellen met vreugde vast dat hun leden, in afzonderlijke ledenvergadering bijeen, hen unaniem hebben opgedragen te streven naar goede onderlinge samenwerking. De leden hebben in grote meerderheid de wens uitgesproken te zijner tijd weer samen te gaan in een partij.

HOP klein  Hellendoorn-burgerbelang  GemeenteBelangen

 

 

De drie partijen stellen vast dat ze in wezen dezelfde doelstellingen nastreven en willen daarover duidelijk zijn naar de kiezers. Daarom hebben partijen besloten, nu met elkaar, op basis van gelijkheid, een proces aan te gaan van naar elkaar toe groeien.

 StemLokaal
U kunt ons vinden en ons volgen op twitter en facebook en via de websites: www.burgerbelang.nlwww.gbhellendoorn.nl en www.hopinderaad.nl

Algemene Beschouwingen 2016

2 november 2015

 

Deze begroting is een boekhoudkundig document, niet meer dan dat en zo ziet Hellendoorns Onafhankelijke Partij het dan ook.

Jaar in, jaar uit blijft ook onze kritiek dan ook bestaan dat er geen daadwerkelijke poging wordt gedaan Hellendoorns schuldpositie terug te dringen.
Ons negatief vermogen is weer gestegen. Onze solvabiliteit is wederom gedaald. Onze vermogen om te kunnen investeren in echt nieuw beleid wordt jaar in, jaar uit krapper.
Toch blijven drastische impopulaire bezuinigingsmaatregelen van u, als college uit.
U waagt zich er niet aan. U leent liever geld bij. Net als de colleges voor u en daarvoor en etc.
geldlenen
Nu is dit volgens HOP ook wel logisch te verklaren, geredeneerd vanuit uw uitvoerende politieke positie.
Immers vier jaar regeren is een relatief korte tijd die je als politicus hard nodig hebt om je eigen positie veilig te stellen voor een eventueel vervolg in je loopbaan als bestuurder / wethouder in Hellendoorn of ergens anders in het Nederlandse politiek bestuurlijke landschap.
Dat doe je niet door impopulaire maatregelen te nemen, die pas op midden- en/of lange termijn (na uw regeerperiode als uitvoerder) effect resulteren. U bent immers niet uit op politieke zelfmoord en u wilt zeker niet uw politieke concurrenten sterker maken.

U bent net als uw voorgangers een groep politici met een bepaalde politieke kleur, wat doorsijpelt in uw beleid en dat is helaas niet wat Hellendoorn volgens HOP nodig heeft.

Het terugdringen van schulden is ook sowieso geen populair streven van overheden in democratische landen, zoals de beroemde Amerikaanse econoom en voorspeller van menige internationale crises Martin Armstrong onlangs nog in een documentaire [1] verwoordde.

Toch is het jammer dat u Hellendoorn niet technocratisch (zonder partijbelang) kunt / wilt besturen vanuit de gezamenlijke visie om het algemeen belang / de positie van Hellendoorn en haar inwoners te verbeteren.

simonsinek

U heeft namelijk van ons allen een onafhankelijke leidraad voor handelen meegekregen, waar wij u graag aan willen herinneren. In 2012 heeft de volledige gemeenteraad met het vaststellen van de strategische visie “Samen werken aan een kloppend Hart” u de leidraad voor handelen op middellange termijn meegegeven, waarin heel duidelijk de kerntaken van ons als gemeente, zonder politieke kleur beschreven staan:

Samen werken aan een kloppend hart

Onze strategische visie heeft als titel “Samen werken aan een  kloppend hart” meegekregen. Een titel waarin een aantal belangrijke elementen uit onze visie terug te vinden is. Om te beginnen samen: meer dan ooit zullen we de samenwerking op gaan zoeken met inwoners, organisaties en collega-gemeenten. Het concept overheidsparticipatie (de overheid participeert in initiatieven van inwoners) zal de komende jaren een vast onderdeel moeten worden van het gemeentelijk beleidsproces.

Werken verwijst naar het belang van een bloeiende economie. Wij zien een gezonde economie en een diverse werkgelegenheid als een van de belangrijkste peilers voor een vitale samenleving, nu en in de toekomst.

 Het kloppende hart verwijst naar onze ligging, in het hart van de provincie Overijssel. Ook duidt het op de toeristische aantrekkingskracht, die we de komende jaren maximaal willen benutten door in te zetten op het toerisme als groeisector. Daarnaast willen we met behulp van de buurtschaps- en dorpsontwikkelingsplannen zorgen voor kloppende harten in de kleine kernen: dorpen en buurtschappen waar het goed leven is.

HOP zal ook in 2016 onafhankelijk uw beleid toetsen op bovenstaande kerntaken. Zonder visie, geen doelen, zonder doelen, geen resultaat.

PS Wij kunnen op allerlei manieren uw aandacht vragen. U kent het innovatieve karakter van HOP. Dit jaar kort en bondig, zonder detail zoals past bij het formuleren van Visie en Doelen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 zal HOP een aantal voorbeelden geven van uw beleid geven die wel al dan niet in strijd zijn met de bovenstaande strategische visie.

Henri Geugies
Dick Goossen
Johan Stuut


[1] 2Doc:The Forecaster VPRO 6-10-2015